Starosta


Szanowni Państwo,

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby powiat pszczyński dynamicznie się rozwijał.

Ostatnie lata to czas ogromnych inwestycji prowadzonych przez powiat pszczyński, ale także rekordowej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Zrealizowaliśmy niemal 240 przedsięwzięć – m.in. przebudowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg, wyremontowaliśmy budynki szkolne, rozwinęliśmy bazę sportową i wdrożyliśmy wiele innych projektów, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Ich łączna wartość to ponad 180 mln zł, a całkowita wartość dofinansowania wyniosła niemal 153 mln zł!

Zapraszamy do zapoznania się z Mapą Inwestycji Powiatu Pszczyńskiego, na której mogą Państwo zobaczyć wszystkie zrealizowane w ostatnich latach działania, a także inwestycje, które aktualnie realizuje powiat pszczyński.


Korzystając z serwisu akceptujesz warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth. Dowiedz się więcej.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Deklaracja dostępności. Dowiedz się więcej.

Deklaracja dostępności Kolorowej Mapy Inwestycji

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mapa Inwestycji w Powiecie Pszczyńskim
Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści dostępne

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
3. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast/wielkość tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej Mapy Inwestycji znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyłączenia

1. Mapa Inwestycji jest typowym geoportalem (zawiera mapy) i jako taki jest wyłączony z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 84).
2. Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 4 w/w Ustawy, jej zapisów nie stosuje się do map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Mapa Inwestycji w całości jest geoportalem. Nie ma żadnych innych treści lub podstron niż elementy interaktywne mapy. Jednocześnie, Mapa Inwestycji nie świadczy żadnych usług nawigacyjnych. Dlatego spełnienie wszystkich wymogów jest w tym przypadku niewykonalne, jednak w najwyższym stopniu zachowano staranność przy podniesieniu komfortu pracy dla osób słabowidzących – używając kontrastowych kolorów w elementach oznaczeń graficznych, odpowiedniej struktury html danych oraz umożliwiono korzystanie z serwisu na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.10.2020
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej: powiat@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
• Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 22 57 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
POKA
Msps Inwestycji
SZUKAJ INWESTYCJI:

Ładowanie mapy